Christus'leer is volkomen anders dan het Paulusdom wat tegenwoordig als Christendom wordt gezien. Een wereld gaat voor je open als je kennis neemt van Christus' prachtige leer.

Wat is Intelligente Devotie?

Wat hebben Thomas Jefferson, Albert Schweitzer, Carl Jung, Isaac Newton, Lord Bolingbrook, Mahatma Gandhi, Theodore Roosevelt, Friedrich Nietzsche, Martin Buber, René Schickele, Robert Frost, James Baldwin, Kahlil Gibran, George Bernard Shaw, William Wrede, Jeremy Bentham, Will Durant, Soren Kierkegaard, Rudolf Bratman, Dr. High Schonfield, Rev V.A. Holmes-Gore, Ernest Renan, Helmut Koester, Ferdinand Christian Baur en Walter Bauer met elkaar in gemeen?

Ze hebben allemaal de onverenigbaarheid van Christus en Paulus opgemerkt en becommentarieerd.

Mahatma Gandhi heeft ook nog  gezegd dat als de Christenen maar hadden gedaan wat Christus gezegd had alle Hindi Christen waren geworden, en de Islam zegt dat  als de Christenen maar hadden gedaan wat  het Evangelie zegt en geleefd hadden naar alle openbaringen die hun  Heer hen gegeven had  het geluk ze van alle kanten  was toegestroomd. (Soorah Al – Maaídah 5:66)

Moeder Teresa noemde de spirituele armoede van het westen iets wat moeilijker op te lossen was dan de fysieke armoede in India, en dacht dat er iemand nodig was die nog waardelozer was dan zij om dat op te lossen. (Natuurlijk was zij alles behalve waardeloos, dus in feite gaf ze daarmee aan dat volgens haar iedereen dit zou kunnen proberen.)

Ik was helemaal niet op zoek naar een mondiale leer wat de hele mensheid zou kunnen  verenigen, maar dat is wel wat ik vond terwijl ik op zoek was naar de absolute waarheid en wat het nou precies was wat Christus zei.

Want als ik echt iets wil weten luister ik graag naar de oprechte kenners en ervaringsdeskundigen. En dus als ik wil weten hoe je eeuwig leven kan krijgen, dan vind ik iemand die uit de dood is opgestaan, wonderen kon doen en ook anderen uit de dood liet opstaan, en bovendien de enige die iets dergelijks beloofde aan wie naar Hem luisterden, de betrouwbaarste informatiebron.

Zijn verhaal lospeuteren van alle rotzooi wat zich er vanaf het allereerste begin omheen opgehoopt heeft lijkt wel wat op hoe Hij door het voorportaal van de Tempel raasde om alles wat niets met de kern te maken had weg te halen.

Wat overblijft is een splinternieuw boodschap, een wereldreddende boodschap, een ziektegenezende boodschap, een boodschap, waarvan je van top tot teen warm wordt en vol raakt, zo spat de waarheid en kracht ervan af.

Zo ervaar ik dat althans.  Ik ben benieuwd wat anderen ervan vinden.

Ik blijf eraan werken. Vergeef me de imperfecties, en wijs me er alsjeblieft op zodat ik het kan verbeteren. Ik werk onder grote druk, wat mede het gevolg is van het leven in een maatschappij waar Christus’ woorden nauwelijks gehoord schijnen te worden.

Hopelijk brengt dit daar verandering in. Hieronder vind je een Nederlandse inleiding, en onderin de koppeling naar het volledige Engelse document.

Enjoy!

De vraagstelling waarmee ik in 1987  begon was hoe het toch mogelijk is dat terwijl de Bergrede  in Mattheus 5-8 zo prachtig is, er zoveel vreselijke dingen binnen het Christendom gebeuren. En waarom de wereld ondanks de kracht van de Heilige Geest er nog zo beroerd aan toe is.

Het antwoord kwam een jaar later, toen ik me bewust werd van de tegenstelling tussen Christus en Paulus. Het werd me duidelijk dat Paulus helemaal niet de woordvoerder was van Christus, maar dat zijn uitspraken veelal onverenigbaar waren met die van Christus.

De waarschuwing van de apostel Petrus was dus terecht, en de diepgang van  Christus’ woorden dat Petrus de rots is, en dat Hij op deze Petra  Zijn Kerk zou bouwen blijkt hier ook uit. Petra is de vrouwelijke vorm van Petrus.

Met deze Petra bedoelde Jezus dus niet alleen de uitspraak  dat Jezus de Zoon van de levende God is zoals binnen het  Protestantisme weleens gezegd wordt, niet een volmaakte persoon Petrus, zoals binnen het katholicisme gedacht lijkt te worden, maar gewoon, de feilbare mens Petrus en mannen en vrouwen (!) zoals hij, mensen van vlees en bloed, die met volle overgave aan God  in alle oprechtheid levend en sprekend naar de inzichten die God ze toevertrouwt,   soms blunderend, soms de kern rakend, maar zich altijd tot het uiterste inzettend om Zijn wil te doen.

Het was daarnaast ook een verwijzing naar wat er op dat moment tussen Jezus en Petrus gebeurde. Ze herkenden God’s werk in elkaar en uitten dat

Dus de combinatie van oprechtheid in het zoeken naar God’s wil en het zoeken naar de  unieke en specifieke openbaring van God in anderen, met een overgave om te spreken en handelen naar wat je gelooft in de erkenning dat Christus de Zoon van God is en ons de regels geeft waarnaar God wil dat we leven, al deze zaken bij elkaar maken mooie dingen mogelijk in de wereld.

De kleinste afwijking van deze waarheid leidt al tot narigheid.  Het ontkennen maakt dat de ellende helemaal niet meer te overzien is.

Toen ik door tekst voor tekst en onderwerp voor onderwerp Paulus’ en Christus’ uitspraken tegenover elkaar zette openbaarde zich een diepgang  in  Christus’ leer die ik altijd wel gevoeld heb maar die ik nu ook onder woorden kon brengen,  en door het als een puzzel samenvoegen van de pure teksten openbaarden zich de gevolgen voor het geloof als geheel als Christus’ leer in zijn pure vorm zou worden toegepast.

Als  schatten opgraven en schoonpoetsen  zo werd de glans en de kracht van de eeuwige boodschap van Christus steeds helderder voor mij, en ook de uitwerking ervan op mijn leven.

Mijn werkwijze was simpel: eerst  de kernboodschap van Christus zoeken, en vervolgens datgene wat ermee overeenstemde gebruiken om diepere inzichten te krijgen, en datgene wat ertegenin ging eruit zeven.

Mijn inzichten erover werden steeds bevestigd door wetenschap.

Zo had ik al bedacht dat de Bergrede Mattheüs 5-8 de kern van Christus boodschap was voordat ik begreep dat dit ook de oudst bewaarde tekst is waarvan bekend is dat de discipelen dat uit hun hoofd hebben moeten leren.

Nadat ik de kernboodschap van Christus ontdaan had van de vele rommelige, lang niet allemaal verkeerde maar wel vaak erg verwarrende uitspraken van Paulus, ging mijn vraagstelling zich toespitsen op hoe de kernopdrachten van Christus die Hij als voorwaarden stelde om eeuwig leven te krijgen uit te voeren, namelijk:

 1. Hoe heb je God lief boven alles met heel je ziel, heel je verstand, heel je hart en heel je kracht?
 2. En hoe heb je jouw naaste lief als jezelf?
 3. En hoe doe je voor anderen wat je zou wensen dat zij zouden doen voor jou?

En trouwens, wie is God eigenlijk, en wie zijn je naasten , wat  zijn vrienden, wat vijanden (die je natuurlijk ook lief moet hebben, maar wel op een andere manier dan vrienden).

Engelse Taal- en Letterkunde, de studie waar ik uiteindelijk mijn doctoraal in haalde, is natuurlijk één en al close reading, en zo kom je op een heleboel nuances die vaak door slordig lezen niet opgemerkt worden. Daar kwam bij dat mijn moeder sterk in talen was en de Bijbel in het Grieks las, dus van haar heb ik ook veel geleerd.

Zij wees me erop dat je naaste niet degene is die jij helpt, maar degene die jou helpt.  We moeten dus naasten zijn (anderen helpen) en degene die ons helpen liefhebben als onszelf. Zo krijgt de barmhartige Samaritaan tekst nog veel meer diepgang.

Ik kwam er ook achter dat de splitsing tussen de verfijnde, hogere theologie en de ruwe schreeuwerige vorm waar de nuances verdwijnen en die de deur open zet voor afdwalen van God en al de daarbij horende ellende  al veel eerder was begonnen, al bij Mozes en Aaron, wat de reden is dat alle geboden twee keer worden opgesomd, eerst redelijk, daarna schreeuwerig en dreigend.

Eerst schreef ik de schreeuwerige kant aan Aaron toe, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat het waarschijnlijk andersom is, aangezien het vaker voorkomt dat de mensen die het dichtste bij God zijn niet altijd het handigst zijn in dingen diplomatiek verwoorden, en juist door hun bevlogenheid er niet in slagen de boodschap goed over te brengen. Dat klopt ook beter met de verdere, best agressieve manier van doen van Mozes (Egyptenaar dood slaan, tafels breken), en de slappe manier van doen van Aaron (gouden kalf maken als het volk dat wou).

Ze waren dan het perfecte team. Dus dan zou Aaron de boodschap eerst genuanceerd overbrengen, aanvoelend wat God bedoelde met de woorden die Hij aan Mozes gaf, en vervolgens het letterlijk hebben gezegd zoals Mozes het zei?

We waren er niet bij, maar het zou allebei kunnen. In ieder geval is er teveel onzekerheid om de onredelijke schreeuwerige stukken zonder meer aan Aaron, en de redelijke stukken zonder meer aan Mozes toe te schrijven.

Het doel heiligt de middelen niet, maar het doel wordt voorbijgeschoten door de verkeerde middelen te gebruiken.Het is dus mogelijk dat zelfs een door God gekozene, waar God mee spreekt, totaal onmachtig kan zijn in het overbrengen van zijn boodschap, en daar een ander mens voor nodig heeft. Heilig hoeft niet perfect te zijn.

De verwarring begint al bij het dubbele scheppingsverhaal, de eerste politiek correct, de mens, zowel man als vrouw,  ziend als in God’s beeld geschapen, de tweede met de man uit stof en de vrouw uit  één van zijn ribben gemaakt. Dit verhaal zie ik als  een bron van ellende, van rechtvaardiging van het ondergeschikt maken van vrouwen tot aan het verdacht maken van kennis en tegengaan van positieve vooruitgang toe.

Verder krijg je dan door wie de Heilige Geest echt is, en wat de doop in de Heilige Geest is en de functie van tongentaal, en wat de ware boodschap en betekenis is van Christus’ kruisdood. namelijk het absolute bewijs dat omstandigheden niets te maken hoeven hebben met je relatie met God.

Jammer, dat die agressieve, bekrompen, deur wagen wijd open zettend voor zondebokdenken stukken erin staan. Of misschien juist goed? Zo is de Bijbel, net als wij mensen, feilbaar. En het leert ons te blijven nadenken, en zorgt ervoor dat de mensen met de Bijbel geen onredelijk voordeel hebben  boven die zonder.

Zondebokdenken is het idee dat er groepen of individuen bestaan die uitgesloten zijn van basis fatsoensnormen, vaak ook nog om redenen die volledig buiten hun macht liggen. Om het nog schrijnender te maken wordt er ook nog gedaan alsof het kwaad wat derden doen goed wordt gemaakt door de zondebok te straffen.

Een andere vorm van zondebokdenken is doen alsof het altijd te wijten is aan het slachtoffer als hem of haar onrecht aangedaan wordt. Alsof het feit dat iemand iets naars overkomt automatisch betekent dat diegene het er op de één of andere manier wel zelf naar gemaakt zal hebben, als niet in dit leven, dan wel in een vorig leven.

Het zondebokdenken is volgens de intelligente devotie het grote kwaad wat Christus weg wilde nemen, juist door als onschuldige de marteling van een kruisdood te ondergaan.

Dat slechte omstandigheden bewijs zijn van verstoten zijn door God is een denkfout die, als ik het niet verkeerd heb, alle religies tot nu toe maken en een reden voor hardvochtigheid en onnodig extra leed.

Die denkfout heeft Jezus door hoe hij leefde, wat hij leerde en hoe hij stierf voor eens en voor altijd gepareerd.

Het zieke is dat het beeld van de zondebok waar niet alleen Jezus zelf, maar ook vele profeten voor Hem zo tegen te keer zijn gegaan juist werd misbruikt om Zijn kruisdood te verklaren. Hij heeft voorspeld dat dit zou gebeuren, en zijn afkeuring erover ondubbelzinnig uitgesproken.

Zijn leer laat geen ruimte voor slecht gedrag tussen mensen. Het goedmaken met de ander wordt gezien als prioriteit hebbend boven godsdienstige rituelen. Wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Zijn broeders (kinderen dus bij uitstek) heb je aan Hem gedaan. God’s nabijheid wordt bepaald door je gebeden, gedachten, woorden en daden van het moment. Er is geen ritueel die daarboven gaat.

Zelfs de meest schijnheilige mensen weten zich goed te gedragen als ze bij mensen zijn waar ze respect voor hebben.

Als ze doordrongen zijn van de hoge positie van de nederigsten , zoals ook  kinderen  bij God zullen ze het wel uit hun hoofd laten weerlozen uit te buiten of zich te vergrijpen aan kinderen.

Nu laten zowel het katholicisme met het biechtsysteem als protestantisme met het idee dat al je zonden je vergeven zijn als je maar gelooft dat Christus voor jouw zonden gestorven is de deuren wagenwijd open staan voor wangedrag naar anderen en met name kinderen toe. En trouwens, dat doen in feite alle denkbeelden en geloven, en het gebrek daaraan nog meer, en dat is in elk facet van de maatschappij voelbaar en merkbaar.

Zoals al opgemerkt moeten er voor het volgen van de hoofd geboden heel veel vragen beantwoord worden. Om God lief te kunnen hebben boven alles moet je wel weten wat er met wat blijkbaar de verschillende elementen van de menselijke geest zijn die genoemd worden bedoeld wordt.

Wat is dan ziel, wat is verstand, wat hart, wat kracht?

In het proces van dit  onderzoeken, kwam ik op een kleuren en cijfertheorie, die niet alleen deze vragen beantwoordt, maar die ook nog heel veel Bijbelse symboliek, het geheim achter het gebruik van kleuren en getallen in de tabernakel bouw van Mozes, de reden dat 7 het Goddelijk getal wordt genoemd en de betekenis van 666 verklaart.

Mijn levenslange zoektocht naar een patroon die eeuwig was en die het in Gods’ beeld gemaakt zijn van de mens kon symboliseren viel samen met het vinden van de symboliek achter de Bijbelse teksten, waaruit een model voor de menselijke geest naar voren kwam, een model dat strak is doorgevoerd in alle geïnspireerde teksten in zowel wat wij dan Oud- als wat wij Nieuw Testament noemen en waar al het geschapene een plaats in heeft. Alle redelijke liefdevolle teksten hanteren hem feilloos, ook degenen die aan Christus worden toegeschreven,   en de duistere niet.

Het  model is transparant en helder genoeg voor een kind om te begrijpen, en daardoor dus ook zeer toepasbaar. Maar het heeft ook zoveel diepgang dat geleerden er een leven lang op kunnen studeren zonder  erop uitgekeken te raken.

Zo wordt de ziel altijd vergeleken met de zon. De zon is op de 4 de dag geschapen. De 4de kleur van regenboog is geel, de kleur van de zon is geel. De zon wordt steeds gekoppeld aan rechtvaardigheid en gebed. Gebeden moeten dus rechtvaardig zijn. Rechtvaardigheid wordt weer gekoppeld aan dankbaarheid, we moeten dus dankbaar van ziel zijn. Gouden voorwerpen in de tabernakel zijn er altijd in aantallen van 2 of 7. De tafels van 2 en 7 leveren twee soortgelijke patronen op, sterren met 9 punten, die de goddelijke en menselijke getallen onderscheiden en met elkaar verbinden.

Alle patronen voor de geesteselementen zijn te vinden in de  getallen die symbool staan voor verstand, 4 en 5. Elk patroon is te interpreteren als de binnenkant van een groter patroon, en daardoor oneindig.

Dit is maar een klein voorbeeld van hoe het werkt, maar het gaat veel verder, steeds van diep en theoretisch naar heel praktisch.

Er ontvouwt zich een leer en een vervuld zijn met God Zelf die elke dwang en rechtvaardiging van welk kwaad dan ook uitsluit, een volmaakte leer, precies zoals Christus het ook noemde, met veel blij makende elementen.

Als je bijvoorbeeld door hebt dat als je God’s wil doet niet alleen jij, maar iedereen die ooit iets aardigs gedaan heeft voor je gered wordt is dat een enorme troost als dierbaren overleden zijn. Volgens Christus woorden mag je er vanuit gaan dat je ze weer gaat ontmoeten, puur omdat ze goed voor jou zijn geweest.

Mensen horen niet alleen verdragen te worden, ze zouden gevierd moeten worden.

Het beeld van de mensheid als schadelijk voor de natuur is ook vals. Mensen zijn net zo hard nodig voor de natuur als bijen.

Een bomenkenner vertelde mij eens dat in zijn vakgebied een bos dat zonder mensenhanden tot stand was gekomen een dood bos is, vanwege het gebrek aan biodiversiteit.

Mensen wisselen namelijk zaden en planten uit die dieren niet zo makkelijk kunnen vervoeren, en zo maken we de aarde veel mooier en rijker dan hij zou kunnen zijn zonder ons.

Dus de aarde is niet beter af zonder ons. We moeten alleen wel onze plaats innemen en de natuur helpen met alle inzichten die we hebben in plaats van haar plunderen. De g4dv (gewoon genietend gifvrij gezond dieet en verzorging) , te vinden op https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/ laat alvast een manier van eten en je verzorgen zien die een stuk milieu vriendelijker is dan de meesten van ons gewend zijn.

Geloven is geen saaie routine maar een feest. Jezus was timmerman op aarde, en is in de hemel nog steeds plaatsen aan het bereiden voor ons.

Wat veelal bereikt tracht te  worden met water bij de wijn te doen vond ik juist door compromisloos de absolute waarheid te zoeken. Een mondiale, zinnige, mooie leer, intuïtief en rijk, die de kern raakt in plaats van in marges te blijven hangen.

Absolute rechtvaardigheid, waarheid, liefde(dus ook schoonheid) en gezondheid, dat is God liefhebben boven alles met ziel, verstand, hart en kracht., wat weer teruggebracht kan worden naar dankbaarheid, beleefdheid, vergevingsgezindheid, en liefdevolheid.

Werkelijk elk probleem is mijns inziens terug te voeren op het niet goed begrijpen hiervan, en elke oplossing ligt in het wel goed begrijpen hiervan.

Niet dat het huis nooit meer vuil kan worden, maar het levert schoon water wat nodig is om het schoon te kunnen krijgen, terwijl je het anders met slootwater moet stellen en het op zijn best even vies blijft, zo voelt deze leer in vergelijking met het mij voorheen bekende.

Ben ik dan de eerste die dit gevonden heeft? Geenszins, alleen de verwrongen Paulinistische  kijk op wat Christendom is heeft zo de overhand gekregen dat degenen die wat anders dan dat geloofden als ketters werden beschouwd. Tegelijkertijd waren er hele beroemde en productieve mensen bij, zoals Thomas Jefferson, Albert Schweitzer, Carl Jung , Isaac Newton. Lord Bolingbrook and Mahatma Gandhi and Theodore Roosevelt, Friedrich Nietzsche, Martin Buber,  René Schickele. Robert Frost, James Baldwin , Kahlil Gibran , George Bernard Shaw , William Wrede , Jeremy Bentham  en  Will Durant hebben het opgemerkt. er zijn ook veel Theologen die de onverenigbaarheid van Christus en Paulus opgemerkt hebben zoals Soren Kierkegaard , Rudolf Bultman, Dr. High Schonfield, Rev V.A. Holmes-Gore , Ernest Renan, Helmut Koester, Ferdinand Christian Baur  enWalter Bauer.

Deïsten was de term die voor velen van hen hen werd gebruikt. Maar in feite waren zij veel dichter bij de kern van Christus’ leer dan degenen die zich nu Christenen noemen, maar in feite Paulinisten zijn.

En iedereen die ook maar even over Christendom na heeft gedacht heeft het wel over de discrepantie tussen Christus en Paulus gehad. Gandhi, Roosevelt, en vele theologen en Christenen.

Waarom de term Intelligente Devotie, en niet gewoon Christendom?

De term Christendom is helaas al bezet en beïnvloed door de kille, veroordelende Paulinistische uitleg ervan.

En intelligente devotie drukt ook exact datgene uit wat Christus kwam brengen: een intelligente leer, waar het verstand een prominente plaats heeft.

Het is niet voor niets dat aan het rijtje elementen van de geest waarmee God liefgehad dient te worden boven alles door Christus het woordje “verstand”is toegevoegd. Daarvoor stond er alleen “ziel, hart en kracht.” Hij gaf de sleutel tot de schriften, de clue om God te leren kennen zodat Hij in ons zou kunnen komen wonen.

Er staat ook niet in de Bijbel door gebrek aan geloof gaat de wereld verloren, maar door gebrek aan kennis.

En is dat ook niet precies wat we heden ten dage zien gebeuren? Inzichten waar niet naar gehandeld wordt, waardoor miljoenen mensen omkomen.

Zelfs het idee dat de wereld overbevolkt zou zijn, wat als excuus wordt gebruikt om slordig met leven om te gaan, is een drogreden. De totale massa aan mieren is  net zo groot als de massa aan mensen op aarde. Dus de voorgestelde 11 miljard van het jaar 2100 kunnen we makkelijk aan.

Er is geen teveel aan mensen, er is een gebrek aan kennis bij de massa, waardoor die zich door de commercie laat misleiden.

Door dezelfde grote bedrijven die grote winsten maken met het plunderen en vernielen van de aarde laat de massa zich wijsmaken dat de ellende waar wij nu in zitten niet komt door het onverantwoordelijk omgaan met de aarde van deze zelfde grote bedrijven, maar door overbevolking.

En diezelfde bedrijven die hun zakken hebben gevuld met de aarde plunderen en zorgen voor de vervuiling, vullen nu hun zakken met de grootste genocide die de aarde ooit gekend heeft, door op alle mogelijke manieren de mensheid te vergiftigen (zie www.scentses.isgezond.nl,)

Mensen kankerverwekkende giffen door de anderen spuiten als ze kanker hebben kan ongestraft en levert ze zelfs vele miljarden euro’s en dollars op, maar als je zegt dat je een bijwerkingsloze natuurlijke remedie voor kanker hebt gevonden, of zelfs maar die suggestie wekt, kan je een boete van €30500, – krijgen.

Hedendaagse geloven leggen mensen veelal lam. en een gebrek aan geloof is helemaal funest.Intelligente Devotie zet mensen vredelievend in actie.

Onze vrijheden zijn niet zomaar tot stand gekomen. Eens zullen we oog in oog staan met degenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheden die we nu hebben.Wordt dat een moment van schaamte, omdat voor datgene waar zij hun leven hebben geofferd, wij het kleinste risico niet durven nemen?Of wordt dat een moment van blijdschap, omdat wij hun goede werk hebben voortgezet, en de zo bitter bevochten vrijheden niet hebben verkwanseld maar voor onze kinderen hebben veilig gesteld  en uitgebreid?

De Intelligente Devotie, Christus’ leer bevrijd van Paulusdom, zet dus aan tot liefdevolle, standvastige actie. Het geknakte riet niet brekend, de rokende pit niet dovend. Het zout der aarde zijn, waardoor alles en iedereen gered wordt, dat is het streven.

God woont in iedereen die doet wat Jezus zegt, dus niemand  kan boven een ander staan. God is in ons en om ons heen. En niemand kan tussen ons en God staan. Daarmee is alle onderdrukking verleden tijd.

In alle andere geloven waar ik van weet zit de mishandeling al ingebouwd. Het zondebokdenken, waar Christus en vele profeten fel tegen waren, komt overal terug. Discriminatie van armen bijvoorbeeld, door heel veel geld voor cursussen te vragen die de enige weg tot verlichting zouden zijn.

Of discriminatie door te doen alsof tot een bepaald ras behoren een eis tot verlossing zou zijn. Of discriminatie van vrouwen of neerkijken op kinderen. Of door te doen alsof er woningnood in de hemel is en er maar een beperkt aantal mensen gered kan worden.

Dat is bij Intelligente Devotie niet het geval. Daar is elke discriminatie uitgesloten, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geen bijzaak maar leidraad.

Dus terwijl ik op zoek was naar de absolute waarheid en bereid was alles op te geven ervoor, vond ik juist verscholen in de Bijbel een mondiale leer die het volle leven niet alleen gedoogt, maar waarbij  het volle leven voorwaarde is voor het leren kennen van de volle waarheid, en essentieel voor redding. Dat is wat ik de hele wereld wil laten zien, want dat zou zo veel onnodig leed voorkomen!

Voor de volledige versie Intelligent Devotion zie:

https://www.dropbox.com/s/iyexhi0rjjv43ez/ID25.a.doc?dl=0

 

Hoe dichter je bij de waarheid komt, hoe heftiger de aanvallen vaak zijn. Vandaar is het verstandig om meteen voor bescherming hiertegen te bidden. Gebeden hiervoor vind je hier. http://id.isgezond.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=303498

en hier http://id.isgezond.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=303500

Contact kan via id@isgezond.nl , en er is ook een Intelligente Devotie facebookgroep op https://www.facebook.com/groups/434901083286799/?fref=ts

Advertisements
Standard

16 thoughts on “Wat is Intelligente Devotie?

 1. Pingback: Gewoon Genietend Gifvrij Gezond Dieet en Verzorging (g4dv) | uvrm

 2. Pingback: Wie gelooft er nou eigenlijk echt in Sprookjes? | uvrm

 3. Pingback: Page not found | uvrm

 4. Hallo ,mooi weer gegeven zoals het is .Niks meer en niet minder. het geeft de mensen een andere nieuwe kijk op vele dingen, het waarom en hoe zo dat ,wordt belicht toppie gedaan die zetten we graag op onze site . fijn weekend.

 5. Pingback: Actie moet zo! | uvrm

 6. Pingback: Intelligentie Devotie = .......Deel 3. - Take Care 4

 7. Pingback: Intelligentie Devotie = ..... deel 2 .

 8. Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the guide in it or something.

  I feel that you could do with a few percent to pressure the
  message house a bit, but other than that, that is great blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 9. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post.

  They are very convincing and can certainly work. Nonetheless,
  the posts are very brief for beginners. Coould you please lengthhen them a little from next
  time? Thank you for the post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s