Als de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in het onderwijs in Nederland gewaarborgd gaan worden komt het met de excellentie ook wel goed!
Geachte Heer Koenderink,
Ik werd geattendeerd op uw brief:
Beste lezer,

Aanstaande vrijdag [27 september 2013] heb ik een bespreking op het Ministerie van OCW over het thema excellentie en excelleren. Dit gesprek is naar aanleiding van en zal gaan over de onlangs gepubliceerde open brief van Sander Dekker.

Ik heb eerder positieve contacten gehad met mensen van OCW die constructief denken, ik kijk dus weer uit naar het verhaal achter deze brief en de visie van OCW.

Vaak staan ze open voor suggesties en discussies. Ik wilde aan jullie vragen:
Wat voor onderwerpen zouden jullie aandragen? Welke constructieve suggesties kan ik doen ter verbetering van het plan?

Uitgebreidere reacties graag naar bjorn@novilo.nl

Ik ben benieuwd naar de suggesties!

Groet, Tijl Koenderink

https://www.facebook.com/NoviloTalent/posts/599457526762348

Hartelijk dank voor de uitnodiging. Mooi dat u voor een gesprek mag komen bij  het Ministerie van OCW.

Het is verdrietig dat de heer Dekker nu  vier gebroken botten heeft door een hond die voor zijn racefiets kwam, en hij daardoor over de kop sloeg.

Als hem een fractie zou overkomen van wat vele ouders op scholen overkomt zou de eigenaar van de hond zijn huis binnenvallen en hem beoordelen op hoe hij nu zijn bed opmaakt terwijl het door haar of zijn  hond komt dat hij met twee armen in een mitella loopt.

Iedereen zou inzien dat dit absurd en ongehoord is, maar we vinden het wel normaal dat scholen gesloten worden waardoor kinderen geen scholen in de buurt hebben,  en dus buiten hun schuld zonder school komen te zitten, en ze daardoor via de leerplichtambtenaar ,het algemeen meldpunt kindermishandeling  en bureau jeugdzorg  door een blind op bureau jeugdzorg varende kinderrechter uithuisplaatsing riskeren.

We vinden het wel normaal  dat bureau jeugdzorg ook na rechterlijke bevelen per abuis uit huis geplaatste kinderen niet teruggeeft aan de ouders.

We vinden het wel normaal dat bureau jeugdzorg nog altijd  samenwerkt met scholen, en straks nog meer macht krijgt.

We vinden het normaal dat een voor pedofilie opgepakte rechter zonder openlijke weerlegging van de beschuldigingen secretaris generaal van justitie is geworden en alle rechters heeft benoemd.

En we vinden het normaal dat er geen uitleg komt van de man zelf, al is het maar om ouders gerust te stellen, maar dat in plaats daarvan journalisten die het aan de kaak stellen worden ontslagen en programma’s die het uitzenden van de televisie verdwijnen.

We vinden het wel normaal dat een overheid die zich deze gruwelen permitteert ons de meest absurde regels oplegt gevolgd door afschuwelijke maatregelen als we er niet aan voldoen.

Hoe je dit allemaal in één klap op kunt lossen? Begin maar eens met die knellende banden waarin de  zich alles permitterende overheid ouders, kinderen en scholen vasthoudt wat losser te maken.

Begin er maar eens mee ervoor te zorgen dat de fundamentele mensenrechten van alle kinderen en gezinnen in Nederland ten allen tijde worden gewaarborgd, ook in het onderwijs.

Begin maar eens met het advies op te volgen van de Kinderombudsman behorende bij het onderzoeksrapport “Van Leerplicht naar Leerrecht”van 16 mei 2013 om de Leerplichtwet van 1969 te herzien.

In 1969 werd namelijk de schoolplicht in Nederland ingevoerd, iets wat maar een minderheid van landen ter wereld kent. Dat zijn verder voornamelijk (voormalige) dictaturen.

Als leerrecht schoolplicht vervangt en fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen gehandhaafd worden kunnen juist meer kinderen zich optimaal ontwikkelen doordat ouders en scholen dan de ruimte krijgen om het onderwijs zo aan te passen dat het bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, niemand uitgezonderd.

Hou maar eens op met onderzoeksresultaten negeren en lijnrecht tegen de gedane conclusies in handelen. Hou maar eens op met doorlopend fundamentele  mensenrechten van kinderen en gezinnen schenden. Dit heeft schadelijke gevolgen voor kinderen en gezinnen en de maatschappij als geheel.

Dus ga  handelen naar de onderzoeksresultaten, zoals de ongecensureerde conclusies  van dhr prof. dr. H.E.M.Baartman, mw prof. dr. mr. C.C.J.H.  Bijleveld , mw dr. S.  Dijkstra, dhr prof. dr. J. (Jan) Hendriks, dhr.prof.dr. G.D. (Goos) Minderman  van de Commissie Samson en van:van mw mr drs Stam en mw mr drs Vreeburg van de Kinderombudsman en van dhr. dr. H. Blok, senior onderzoeker van het Kohnstamm-instituut, de vrijheid van het geven van onderwijs in de Grondwet en het fundamentele mensenrecht van ouders om de onderwijsvorm van hun kinderen te kiezen zoals gegeven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door

1.) In plaats van schoolplicht met harde hand af te dwingen, deze los te laten zodat ouders en scholen de ruimte krijgen de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden, en het leerrecht in alle omstandigheden optimaal te ondersteunen;

2.) Ouders op elk moment vrij te laten en alleen die ondersteuning te bieden die zij zelf aangeven te wensen in hoe zij de ontwikkeling van hun kinderen optimaal begeleiden, en ook hoe ze de begeleiding invullen, met of zonder hulp of begeleiding van anderen, regulier onderwijs, thuisonderwijs of welke andere vorm van onderwijs dan ook, en ze ook vrij te laten tussentijds op elk moment van onderwijsvorm te veranderen, en volledig vrij te zijn voor ieder kind uit het gezin afzonderlijk de beste onderwijsvorm te mogen kiezen los van wat andere kinderen doen, mits ieders fundamentele mensenrechten zoals vastgesteld in de UVRM ten allen tijde worden gerespecteerd en gewaarborgd.

3.) De bepalingen van de UVRM en de aanbevelingen van het rapport van de Kinderombudsman “Van Leerplicht naar Leerrecht” van 16 mei 2013 voor het onderwijs aan kinderen te eerbiedigen en als richtinggevend te aanvaarden.

4.)De eventuele diagnostisering van en zorg voor kinderen ten allen tijde naar wens van de ouders geheel aan ouders en de door henzelf gekozen deskundigen over te laten en ook de financiering daarvan geheel door de ouders met hun eigen zorgverzekeraars te laten regelen.

5.) De fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen actief te beschermen, door overheidsinstanties waarvan onweerlegbaar bewezen is dat ze zich schuldig maken of hebben gemaakt aan seksueel- of wat voor misbruik van kinderen of gezinnen dan ook per direct op non actief te stellen en geen enkele macht meer te laten hebben over gezinnen en kinderen, en alle mensen die kinderen misbruiken te berechten, ook al zijn het ambtenaren of rechters, en alle meldingen van kindermisbruik serieus te nemen en kinderen en gezinnen te beschermen, ook al zijn het ouders en kinderen zelf die de meldingen doen en ook al betreft het meldingen tegen leerkrachten, schoolhoofden of ambtenaren, en de desbetreffende wegens vermoede pedofielie in opspraak zijnde ambtenaren niet als opvang adres te laten fungeren voor uit huis geplaatste kinderen.

Als er iets is waar hoogbegaafde kinderen niet tegen kunnen is het onrechtvaardigheid.Als dat hersteld wordt zult u zien dat het met dat excelleren ook wel goed komt. En laat dat selecteren maar. Als je wil dat kinderen goed functioneren zal je iedereen goed moeten behandelen. Dan pas voelen kinderen zich genoeg op hun gemak om hun talenten laten zien, en je zult zien dat alles dan veel soepeler loopt.

Voor de rest blijven mijn eerder gestelde vragen voor Sander Dekker staan. https://uvrm.wordpress.com/2013/09/04/mijn-vragen-voor-staatsecreatris-van-ocw-sander-dekker/  

Misschien kunnen die ook ter sprake komen?

Nogmaals dank en veel succes!

Vriendelijke  Groeten,

Anna de Geus-de Heer

P.S. Voor de links waar de in deze brief genoemde zaken te vinden zijn, zie bijlage V van

https://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/

Vandaag kwam het antwoord:

Net een leuk en goed gesprek gehad met de beleidsmakers bij OCW. Verrassend genoeg hebben we vandaag nog geen wetswijziging kunnen doorvoeren.

Twee thema’s die duidelijk naar boven komen zijn:
Communicatie: Binnen OCW is echt extreem veel kennis aanwezig over zowel de theorie als de praktijk aangaande talentonderwijs. Ze weten echt waar ze het over hebben. Waar voorstellen en eindconclusies er soms wat ongenuanceerd uitkomen, hebben ze er zeker over nagedacht. Deze denkwijze en achtergronden zouden ze beter kunnen communiceren.

Eigenaarschap: Onderwijs in Nederland lijkt een beetje een stuurloos schip. Iedereen wijst naar iemand anders. De leerkracht naar zijn directeur, de directeur naar het bovenschools bestuur, die op zijn beurt weer wijst naar schoolinspectie en het ministerie van OCW. Maar ook het almachtige ministerie van OCW staat op een hoop manieren met haar rug tegen de muur: Wettelijk is in Nederland vastgelegd dat het ministerie zich alleen mag buigen over het “Wat” van onderwijs maar dat de scholen autonomie hebben in het “Hoe”. Daarnaast is de organisatie als geheel uiteindelijk werknemer van de dan dienende staatssecretaris, iets wat soms beter en soms slechter uitpakt. Uiteindelijk liggen de stappen bij de politiek zelf.

Hopelijk niet al te teleurstellend voor individuele reacties die hoopten dat ik ijzer met handen zou breken maar verschillende punten als thuisonderwijs, ouderbijdrage, breder kijken dan IQ en cijfers en de zorg voor leerlingen die eruit vallen zijn zeker aan bod gekomen. Dank voor jullie reacties (die uiteindelijk in totaal 27 bladzijden bestreken!!!)

We blijven strijden voor onze kinderen!

Groetjes,
Tijl

Mijn commentaar hierop is:

Als het ministerie zich alleen bezig zou houden met het “wat”, en niet met het “hoe”, waarom vervolgen ze dan ouders strafrechtelijk voor het hun kinderen laten gaan naar scholen met prima leeropbrengsten en methoden die in andere landen zelfs bekostigd worden? Strijd mee met de ouders van de Koers, die nu in hoger beroep gaan voor Vrijheid van Onderwijs. Zie: https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

 • In Nederland staat de onderwijskeuzevrijheid van ouders onder druk. De onderwijsinspectie heeft besloten dat ouders niet voldoen aan de Leerplichtwet als zij hun kinderen naar een Sudburyschool sturen. Tot onze grote verbazing werd in een bestuursrechtelijk traject dit besluit in stand gelaten door de Raad van State. Het gevolg is dat momenteel ouders in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij kiezen voor Sudbury-onderwijs.Voor mensen die Sudbury-onderwijs niet kennen: Sudbury-onderwijs bestaat sinds 1968 en wordt in andere westerse democratieën als de VS, België, Denemarken en Duitsland geaccepteerd en soms zelf (gedeeltelijk) gesubsidieerd.Ouders van 3 gezinnen in Nederland werden afgelopen mei strafrechtelijk veroordeeld. Op 16 oktober 2013 dient het hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem.
  De scholen en ouders besteedde al meer dan € 100.000,- aan juridische kosten. Door deze zaak verloor De Kampanje deze zomer ruim de helft van de studenten. Dat maakt dat onze financiële mogelijkheden zijn uitgeput.Voor een succesvolle voorbereiding van het hoger beroep is voor 1 oktober een bedrag van € 20.000 dringend nodig.
  Deze zaak gaat over het herstellen van keuzevrijheid in het onderwijs en daarmee de diversiteit in pedagogische opties in Nederland. Op een hoger niveau gaat het over het herstel van de mensenrechten en onderwijsvrijheid in Nederland en Europa. Een principiële zaak met een impact op alle ouders en docenten in Nederland en mogelijk daarbuiten. Onderzoeksprofessor en evolutionair psycholoog Peter Gray geeft meer achtergrond in zijn blog in de psychologie vandaag Psychology Today: “Human Right Struggle in Europe: Educational Choice” http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201308/the-human-rights-struggle-in-europe-educational-choiceKun je ons helpen?
  1. Dat kan door of een gift te doen van € 1 – € 100.
  2. Of een obligatie te kopen van tussen de € 100 en € 20.000 euro. Wanneer de zaak gewonnen wordt krijg je (een groot gedeelte van) je geld terug.

  Wij danken je voor je steun!

  Peter Hartkamp: peter.hartkamp@dekampanje.org gsm +31618770281
  Edwin de Bree: edwindebree@dekoers.org gsm +31654201376

  Er is maximaal € 20.000 nodig voor de verdediging van de ouders in het hoger beroep. De ouders kunnen dit niet meer zelf betalen doordat er al grote kosten zijn gemaakt in vorige rechtszaken en een procedure bij de Raad van State. Voor steun boven de € 100 worden er obligaties uitgegeven door Stichting Sudbury Nederland. De wijze van terugbetaling en de bankgegevens staan hieronder.

  Bij winst:
  Als het hoger beroep wordt gewonnen zullen de advocaatkosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald door de rechtbank. Alle terugbetaalde gelden worden ten eerste gebruikt om de obligaties af te lossen.
  Bij verlies:
  Bij verlies zullen de ouders in cassatie gaan bij de Hoge Raad, waarmee er een kans is dat de zaak uiteindelijk toch gewonnen kan worden en er alsnog terugbetaald kan worden.

  Gegevens voor overmaking:
  Voor giften:
  Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
  Stichting Sudbury, Amersfoort
  Voor obligaties (boven de € 100):
  Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
  Stichting Sudbury NL, Amersfoort
  Beschrijving: Obligatie voor hoger beroep plus je adres (om de obligaties naar te sturen)

  Giften kunnen ook worden overgemaakt via iDEAL, PayPal, Creditcard of Machtiging via de http://www.stichtingsudbury.nl/steun.html

  Informatie over Sudbury onderwijs zijn te vinden op:
  www.sudbury.nl
  www.dekampanje.org
  www.dekoers.org
  www.sudval.org

Advertisements

Mijn Brief aan Tijl Koenderink

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s